הערכות לקראת תום שנת המס 2020

לקראת תום שנת המס 2020, אנו כבר יכולים להעריך את התוצאות הכספיות של השנה, אך עדיין נמצאים בחלון הזמן המציע לנו את ההזדמנות להקטין את חבות המס ולהגדיל את ההכנסה הפנויה שתעמוד לרשותנו. חיברנו עבורכם מסמך מפורט המרכז עם כל הדגשים החשובים וההנחיות אשר יכולים לחסוך לכם כסף בהטבות וזיכויי מס:

 • תשלומים למס הכנסה בגין שנת 2020 – כל תשלום מס בגין שנת 2020 אשר ישולם עד ליום 31 בינואר 2021 לא יכלול ריבית והפרשי הצמדה.
 • תשלומים למוסד לביטוח לאומי כל תשלום למוסד לביטוח לאומי אשר שולם במשך השנה השוטפת ייכלל באישור שמנפיק המוסד לביטוח לאומי לשנת 2020, ותינתן בגינו הטבות מס.
 • הכנסות משכר דירה בישראל – תקרת שכר דירה פטור לשנת 2020 עומדת על 5,100 ₪ לחודש/61,200 ₪ לשנה. מעבר לתקרה חל תשלום מס מופחת בסך 10% על התקבול משכר דירה ללא הפחתת הוצאות. כמובן קיימת גם האפשרות (לא מומלץ בדרך כלל) בעריכת דוח רווח והפסד רגיל (הכנסות בניכוי הוצאות). יש לשלם את המקדמה עד ליום 31/01/2021.
 • הכנסות משכר דירה בחו"ל – חייב ב15% על ההכנסה בניכוי הוצאות פחת ללא אפשרות לזיכוי ממס בגין מס ששולם או לחילופין מסלול רווח והפסד רגיל לרבות זיכוי ממס בגין המס הזר ששולם בחו"ל.
 • תרומות – על מנת ליהנות מזיכוי במס בשיעור של 35% יש להמציא אישורים מקוריים על תרומות שניתנו בשנת 2020 וזאת בעת עריכת הדוח השנתי.
 • רווחים מניירות ערך – בנסגרת הכנת הדוח השנתי תתבקשו להביא טופס 867 מכל הבנקים/ברוקרים במסגרתם הנכם מנהלים את תיקי ניירות הערך שלכם.
 • נכסים וכספים בחו"ל – יש לעדכן אותנו במקרים הבאים:
   X  במידה והעברתם במהלך שנת 2020 מעל 500,000 ₪ לחו"ל.
   X  במידה ויש נכסים בחו"ל בשווי מעל 1,883,000 ₪.
   X  במידה ויש הכנסות מחו"ל בכל סכום שהוא (כולל הכנסות מחשבונות בנקים בחו"ל).
 • ספירת מלאי – יש לבצע ספירת מלאי בתאריך 31.12.2020 ולשמור את ספירת המלאי ולהביא העתק אילנו.
 • הפקדות לפנסיה – החל משנת 2018 ישנה חובה לעצמאי להפקיד לקרן פנסיה.

פנסיה חובה

הפקדות – כל עצמאי בין הגלאים 21 ל- 60 (גיל פרישה מוקדמת), יפקיד לקופת גמל לקצבה בשיעורים הבאים:
      X  על חלק ההכנסה החייבת שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע במשק (5,276 ₪) יפקיד 4.45%.
      X  על חלק ההכנסה החייבת שעולה על מחצית השכר הממוצע במשק (5,276 ₪) ואינו עולה על השכר הממוצע במשק (10,551 ₪ נכון ל-2020) יפקיד 12.55%.
לעצמאי שהכנסתו מעל השכר הממוצע במשק מדובר בהפקדת מינימום חודשית של 897 ₪.

פנסיה

עצמאי – עד הכנסה של 211,200 ₪ הפקדה של 16.50%- סה"כ 34,848 ₪.
לדוגמא-אם הרווח השנתי הוא 100,000 ש"ח יש להפקיד עד 16,500 ₪. על מנת להדגיש – כל סכום הפקדה עד 16,500 ₪ מקנה ניכוי וזיכוי ממס.

הפקדות לקרן השתלמות

עצמאי – עד הכנסה שנתית של 265,000 ₪ הפקדה של 4.5%- סה"כ 11,925 ₪.
לדוגמא – אם הרווח השנתי הוא 100,000 ₪ יש להפקיד עד 4,500 ₪.
שכיר בעל שליטה – עד תקרה שנתית של 188,544 ₪ הפקדה של 6% ( 1.5% עובד+ 4.5%
מעביד). ניתן להפקיד 10% (2.5% עובד + 7.5% מעביד) כאשר החלק העודף בסך 3%
(7.5%-4.5%) יתואם למס אבל יימשך בפטור לאחר 6 שנים.

מענקי קורונה

בהתאם להוראת השעה מתאריך 21 לאוגוסט 2020, צפוי זכאות למענקים עד לתאריך 30 ליוני 2021.
החישוב למענקים נעשה כל חודשיים (11-12.19, 1-2.20, 3-4.20, 5-6.20)
ויש צורך של ירידה של 40% במחזור ההכנסות לעומת התקופה המקבילה לשנת 2019.
המענק הינו הכנסה חייבת במס ובביטוח לאומי, ולכן נכלול אותה בדוח השנתי ובחישוב למיסים ודמי ביטוח לאומי לשנת 2020.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה.
שלכם, הגר – אלפרוביץ ושות' רואי חשבון

לשאלות וייעוץ בכל נושא, מוזמנים לצלצל או למלא את הטופס ונחזור אליכם במהרה

  רו"ח ירושלים: הגר - אלפרוביץ' ושות'

  רו"ח מרכז: רו"ח פתח-תקווה

  לייעוץ מקצועי ע"י רואי חשבון בכירים במס הכנסה