רו"ח בירושלים

רו"ח בפ"ת

טופס 101

טופס 101 הוא "כרטיס עובד" שנועד לתיאום מס על ידי המעסיק. זהו טופס של רשות המסים שנועד לספק למעסיק מידע ולהנחות אותו כמה כסף יש לנכות משכרו של העובד – עבור מס הכנסה וביטוח לאומי.

על כל עובד למלא טופס 101 במקרים הבאים:
1. בתחילת עבודה חדשה – העובד מתבקש למלא את הטופס ולהגיש אותו למעסיק בתוך שבוע ממועד תחילת העבודה או ביום קבלת המשכורת הראשונה, לפי המוקדם מבניהם בצירוף צילום של ת.ז.
2. בתחילת כל שנת מס – את הטופס יש להגיש בכל שנה עד סוף חודש ינואר.
3. במידה וחלים שינויים בפרטיו האישיים (נישואין, גירושין, תוספת ילד למשפחה וכו').

בעת מילוי טופס 101 חשוב להקפיד על תשומת לב במילוי הפרטים האישיים הכוללים: מספר תעודת זהות, כתובת מגורים, מספר טלפון, מצב משפחתי, פרטי בן או בת הזוג, פרטי הילדים ודיווח על הכנסות נוספות. כל הנתונים הללו משמשים את המעסיק לצורך חישוב זיכויים ופטורים המגיעים לעובד וכן את רשות המסים לצורך קביעת שיעור מס ההכנסה שיש לגבות ממנו. עובד שלא ממלא את הטופס במועד עלול להפסיד נקודות זיכוי המגיעות לו על פי חוק, ובמקרה שהטופס לא יוגש בזמן, המעסיק מחויב לנכות משכר העובד מס מרבי בתחילת כל שנת מס.

זכאות מס
כל עובד זכאי לניכויים וזיכויים בתלוש המשכורת שלו, זיכויים מתחלקים לשני סוגים: נקודות זיכוי וזיכויים אישים. זיכויים אישים ניתנים בדרך כלל על ההפקדות של חלק העובד לקרן הפנסיה שלו. נקודות הזיכוי
כל תושב זכאי ל-2.25 נקודות זיכוי, ואישה זכאית לחצי נקודת זיכוי נוספת, כלומר סה"כ ל-2.75. נקודות זיכויי נוספות מגיעות להורים לילדים מתחת לגיל 19 (הזכאות לנקודת הזיכוי משתנה בהתאם לגיל הילד לבעל ולאישה) לחיילים משוחררים, לעולים חדשים, למשפחות חד-הוריות , לתושבי עיירות פיתוח, לבעלי תואר אקדמי ועוד.

טופס 101 לתיאום מס
במידה ושכיר עובד בשני מקומות (או עובד כשכיר ומקבל קצבה ממקום נוסף) עליו לעשות תיאום מס. את תיאום המס ניתן לעשות באתר האינטרנט של רשות המיסים או במשרדי מס הכנסה. על מנת לעשות את תיאום המס יש לרשום את מספר תיק הניכויים שני המעסיקים ואת המשכורת הצפויה אצל כל מעסיק.

איך למלא טופס 101

טופס 101 סעיף א – פרטי המעביד

טופס 101 סעיף ב – פרטי העובד
על העובד למלא את כל הפרטים האישיים הכוללים שם מלא, מספר תעודת זהות, תאריך לידה, כתובת, טלפון, מצב משפחתי, מגדר, תושבות, חברות בקופת חולים ועוד.

טופס 101 סעיף ג – פרטים על ילדי שבשנת המס טרם מלאו להם 19 שנה
הורים לילדים עד גיל 19 צריכים למלא את פרטי הילדים בטבלה שבטופס ולציין אם הילדים גרים אתכם והאם אתם מקבלים קצבת ילדים מהביטוח הלאומי. זהו סעיף חשוב המעניק נקודות זיכוי מס.

טופס 101 סעיף ד – פרטים על הכנסותי ממעביד זה
בסעיף זה ממלאים את ההכנסות הניתנות מהמעסיק וכן את תאריך תחילת העבודה.

 • משכורת חודש – מי שעובד לפחות 18 ימים בחודש.
 • משכורת ממשרה נוספת – מי שעובד במקום עבודה נוסף למקום העבודה הראשי ומקבל משכורת של לפחות חמש שעות ביום.
 • משכורת חלקית – מי שעובד עד חמש שעות ביום או מעל חמש שעות ביום, אך פחות משמונה שעות בשבוע.
 • שכר עבודה (עובד יומי) – מי שעובד פחות מ-18 ימים בחודש או יותר משמונה שעות בשבוע.
 • קצבה – מי שמקבל הכנסה מקרן הפנסיה או מביטוח לאומי לדוגמה.
 • מלגה – מי שמקבל שכר, מענק או פרס עבור מחקר או לימודים.

טופס 101 סעיף ה – פרטים על הכנסות אחרות
מיועד למי שמקבל הכנסות נוספות מעבר להכנסות ממקום העבודה הראשי שעבורו הוא מגיש את טופס 101.

 • יש לי הכנסות נוספות – על העובד לפרט את הכנסות אלו. במידה ויש משכורת נוספת יש להביא למעסיק תיאום מס
 • אין לי הכנסות נוספות – עובד שלא מקבל הכנסות ממקורות אחרים, יסמן V בקוביה המתאימה.

שימו לב – שכיר שקיים לו גם תיק עצמאי. לא צריך לעשות תיאום מס, אלא לסמן ש"אין לו הכנסות נוספות". במידה ויש לו הכנסות החייבות במס, עליו לפנות לרואה החשבון שלו על מנת שישלם מקדמות על הכנסותיו כעצמאי.

טופס 101 סעיף ו – בן / בת זוג
שכיר שיש לו בן או בת זוג, צריך למלא את פרטיהם האישיים.
לצורכי מס, ידועים בציבור אינם נחשבים נשואים.

טופס סעיף ז – שינויים במהלך השנה

עובד שהיו לו שינויים בשנת המס יודיע על כך למעסיק, והמידע יופיע בסעיף זה.

טופס 101 סעיף ח – בקשת פטור או זיכוי ממס
עובד שזכאיים לפטורים או זיכויים ממס, מסמן בחלק זה בכדי שיוכל להנות מזיכויים הכוללים:

  • תושב ישראל – תושב ישראל זכאי לקבל 2.25 נקודות זיכוי ממס הכנסה.
  • 100% נכות או עיוורון לצמיתות – יש לצרף אישור של משרד הביטחון או משרד האוצר, אישור של פקיד שומה או תעודת עיוור.
  • יישוב מזכה – מי שזכאי לקבל הטבת מס לישובים יסמן את הנקודה הזו.
  • עולה חדש / תושב חוזר – חובה לצרף תעודה מתאימה.
  • בן זוג ללא הכנסות – רק אם בן הזוג הגיע לגיל הפרישה או שהוא עיוור/נכה.
  • משפחה חד הורית – מי שגר ללא בן זוג וילדיו בחזקתו, יסמן את הסעיף הזה לצורך קבלת נקודות זיכוי.
  • הורה לילדים – מי שיש לו ילדים וסימן בסעיף ג, ימלא כאן על מנת לבדוק זכאות לנקודות זיכוי עבור ילדים. כאן יש למלא רק על ידי הורה במשפחה חד הורית שמקבל קצבת ילדים, אישה נשואה או הורה יחיד.
  • הורה לפעוטות – מי שיש לו פעוט עד גיל 5 ימלא על מנת לקבל נקודת זיכוי. ימולא על ידי הורה (מי שסימן בנקודה 7 לעיל, לא יסמן כאן), אישה לא נשואה שילדיה לא בחזקתה או הורה יחיד.
  • הורה יחיד – מי שמוגדר הורה במשפחה חד הורית לילד עד גיל 19, כך שההורה השני נפטר או שהילד רשום במרשם האוכלוסין ללא ההורה השני.
  • הורה לילד שלא בחזקתו ומשתתף בכלכלתם – הורה שחי בנפרד מילדיו ולא זכאי לנקודות זיכוי עליהם, ואשר הביא פסק דין שהוא משלם דמי מזונות, ימלא חלק זה.
  • הורה לילד נטול יכולת עד גיל 19 ושמקבל עבורו גמלת ילד נכה – מי שיש לו ילד כאמור ובן/בת זוגו לא מקבל נקודות זכות אלו ימלא נקודה זו. יש לצרף אישור של הביטוח הלאומי.
  • מזונות – מי שמשלם מזונות לבן/בת זוג לשעבר, ימלא חלק זה.
  • חייל משוחרר או מי שסיים שירות לאומי – יש לציין תאריך תחילה וסיום שירות וכן תעודת שחרור.
  • סיום לימודים/התמחות – מי שזכאי לנקודות זכות עבור לימודים או התמחות, ימלא חלק זה.

טופס 101 סעיף ט – בקשת תיאום מס

 • מי שעובד בכמה עבודות כאמור או מי שלא עבד במקום עבודה מתחילת שנת המס ועד לתחילת העבודה אצל המעסיק שלגביו ממלאים טופס 101 זה, רשאי לבקש כאמור תיאום מס. הבקשה מקטינה את חבות המס של העובד במהלך שנת המס. במקרה זה ימלא אם:
 • לא הייתה הכנסה – מי שלא הייתה לו הכנסה כלל מתחילת שנת המס ועד למועד תחילת עבודה אצל המעסיק, יסמן חלק זה. דמי אבטלה ודמי לידה מהווים הכנסה חייבת במס, ולכן מי שמקבל אותם לא יכול לסמן כאן. יש להציג אישורים על אי עבודה.
 • קיימת הכנסה ממעסיקים אחרים – כאן יש למלא את פרטי המעסיקים: שם, כתובת, מספר תיק ניכויים (מופיע בתלוש שכר), סוג הכנסה, גובה הכנסה והמס שנוכה בפועל.
 • אישור פקיד שומה – אם כבר ביצע תיאום מס, יסמן זאת ויציג למעסיק את האישור.

טופס 101 סעיף י' – הצהרה וחתימה

בסעיף זה על העובד להצהיר שהוא מאשר שכל הפרטים בטופס נכונים. ולחתום על כך שמסירת מידע כוזב היא עבירה על החוק.

אם אתם רוצים עזרה במילוי הטופס ולא בטוחים מהם הזיכויים והסעיפים שיש לסמן,
צרו איתנו קשר ונשמח מאד לעמוד לרשותכם, לייעץ
למלא ,ולהגיש את הטפסים למעסיק ולמס הכנסה.

בהצלחה,
רו"ח הגר – אלפרוביץ' ושות'

רו"ח ירושלים: הגר - אלפרוביץ' ושות'

רו"ח פתח-תקווה: רו"ח מרכז

לייעוץ מקצועי ע"י רואי חשבון בכירים במס הכנסה