דו"ח שנתי למס הכנסה

דו"ח שנתי הוא מסמך רשמי המוגש למס הכנסה עבור כל שנה קלנדרית (מה-1 בינואר ועד ה-31 בדצמבר). המסמך מפרט את כל ההכנסות וההוצאות של מגיש הדוח. בדוח קיים פירוט של כל ההכנסות, ההוצאות, הניכויים והזיכויים, הפטורים, ההפקדות לקרנות, מיסים שנוכו במקור וכו'. הדוח הוא בעצם חישוב המס הסופי בו המגיש חייב באותה השנה. מגיש הדוח יכול להיות אדם פרטי, עוסק מורשה, עוסק פטור או חברה בע"מ.

הדוח השנתי צריך להיות מוגש עד ה-30 לאפריל בשנה העוקבת, אך כאשר מגישים את הדוח דרך רואי חשבון למשרד קיים אורכות להגשת הדוחות לפעמים עד סוף השנה העוקבת (תלוי בגודל המשרד(. על מנת שהדוח יוגש בצורה מקצועית ובהתאם לדרישות החוק, מומלץ להשתמש בשירותיו של רואה חשבון.

מי חייב להגיש דו"ח שנתי?

לפי פקודת מס הכנסה, כל תושב ישראל שמלאו לו 18 שנים חייב בהגשת דו"ח שנתי. עם זאת הפקודה נותנת פטור מהגשת דוח ליחידים שהכנסתם היחידה היא ממשכורת (עד 653,000 ₪, נכון לשנת 2019) או קצבה, ונוכה כל המס בגינה. פקיד השומה יכול לדרוש מכל אזרח במדינה להגיש דוח שנתי למס הכנסה.

בעיקרון כל מי שהוא עוסק מורשה, עוסק פטור, בעל מניות בחברה פרטית או חברה עצמה חייבים בהגשת דוח שנתי למס הכנסה. הדוח מוגש ע"י טופס 1301 לעצמאים וטופס 1214 לחברות.

בארץ בני זוג נשואים חייבים לדווח על ההכנסות של שני בני הזוג, הכוונה שבמידה ואחד מהם חייב בהגשת דוח, נניח בעל עסק, חייבים לכלול גם את ההכנסות של בת הזוג, למרות שהיא יכולה להיות שכירה בלבד.

להלן רשימה חלקית של חייבים בהגשת דוח שנתי:
1.    חברה פעילה
2.    בעל שליטה בחברה – אחזקה של מניות מעל 10%
3.    בן זוג שאיננו “בן זוג רשום״ שהצהיר בדוח שהגיש, כי ידווח על הכנסותיו בנפרד
4.    תושב ישראל שטרם מלאו לו 18 שנים בתחילת שנת המס, אך הייתה לו בשנת המס הכנסה חייבת במס בסכום של ₪82,360 או יותר, נכון לשנת 2019
5.    שכיר עם הכנסה ממשכורת מעל 653,000 ₪ בשנה  נכון לשנת 2019.
6.    יחיד תושב ישראל שהעביר במהלך 12 חודשים כספים אל מחוץ לישראל בסכום כולל של 500,000 ש"ח או יותר.
7.    מי שפקיד השומה דרש ממנו להגיש דין וחשבון
8.    כל אדם העשה פעולה שנקבעה כפעולה החייבת בדיווח
9.    תושב חוץ שהייתה לו הכנסה חייבת בישראל
10.    תושב ישראל שהייתה לו הכנסה מחוץ לישראל
11.     מחזור מכירות ממכירת ניירות ערך בבורסה העולה על 2,500,000 ₪
12.     “בעל שליטה״ ב״חברת משלח יד זרה״ או ב״חברה נשלטת זרה״ כהגדרתם בפקודת מס הכנסה
13.    חובת הגשת דו"ח שנתי לעניין נאמנות:
–    נאמן בנאמנות תושבי ישראל או נאמן בנאמנות נהנה תושב ישראל או נאמן בנאמנות לפי צוואה שנחשבת כתושבת ישראל.
–    נאמן שהיו לו הכנסה או נכס בישראל.
–    יוצר בנאמנות תושבי ישראל או נהנה בנאמנות לפי צוואה, שבחר להיות בר השומה ובר החיוב
–    יוצר מייצג או נהנה מייצג.
–    נהנה שקיבל חלוקה מנאמן גם אם החלוקה אינה חייבת במס בישראל (למעט חריגים(.
–    נאמן בנאמנות קרובים אשר בחר לדווח באופן שוטף.
–    נאמן, יוצר מייצג או נהנה מייצג, החייב בהגשת דוח, יגיש אותו על גבי טופס 1327.
–    נהנה תושב ישראל שמלאו לו 25 שנים ששווי נכסי הנאמנות בה הוא נהנה, אינם פחותים מ-  500,000 ש"ח.

מי יכול להגיש את הדו"ח

 • בעלי תיק במס הכנסה בשנת המס הרלוונטית
 • יחידים בעלי עסק עצמאי (שאינו חברה)
 • מקבלי משכורת החייבים בהגשת דוח מס שנתי מסיבות שונות, כמו בעלי שכר גבוה
 • בעלי הכנסה מאחד מהמקורות הבאים: עבודה, עסק, בעלי שליטה בחברה, משלח יד
 • יחידים המבקשים החזר מס ויש להם תיק במס הכנסה (הגישו בעבר דו"ח) או חייבים בהגשת דו"ח שנתי מסיבות שונות.

מה צריך לצרף לדו"ח השנתי

 • קבלות מקוריות מתרומות המוכרת לפי סעיף 46
 • אישורי הפקדה לקופות גמל (כולל עבור ילדים)
 • אישור מגורים ביישוב המוכר להטבות מס
 • תעודת עולה, תעודת חיילים משוחררים
 • אישור תושבות (מגורים באיזור מזכה להנחה במס) (טופס 1312 א)
 • אישור רפואי לקבלת זיכויים עקב מוגבלות של ילדים או תשלום
 • לאחזקת קרובי משפחה במוסד (טופס 127)

נספחים שיש להגיש יחד עם הדו"ח השנתי

 • דו"ח הכנסות 2019  (טופס 1301)
 • דוח רווח והפסד לבעלי עסק עצמאי (טופס 1320)
  • שימו לב: במקום טופס זה, ניתן להגיש דו"ח דרך תוכנה מאושרת.
 • חישוב הכנסה החייבת במס שאינה מהעסק  (טופס 1321)
 • דיווח על ניכוי בשל פחת  (טופס 1343)
  • פרטים על נכסים שניתן לתבוע עבורם פחת   (טופס 1342)
 • דיווח על הפסדים מועברים (משנים קודמות) וריכוז קיזוז ההפסדים השונים (טופס 1344)
 • על בעלי מחזור עסקים מעל 300,000 (כולל מע"מ) למלא באופן מקוון את הנדרש בטופס 6111
 • דיווח על שותפות עסקית (טופס 1504)
 • זיכוי עבור סיום לימודים אקדמאים ולימודים מקצועיים (טופס 119)
 • חישובים בעקבות תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופות גמל (טופס 134)
 • ניכוי על הוצאות לביטוח אובדן כושר עבודה 
 • אישור למשקיעים לקבלת ניכויים בעקבות השקעה בחברות עתירות ידע (הייטק):
 • קבלות מקוריות מתרומות המוכרת לפי סעיף 46
 • אישורי הפקדה לקופות גמל, כולל עבור ילדים
 • אישור מגורים ביישוב המוכר להטבות מס
 • תעודת עולה, תעודת חיילים משוחררים
 • אישור תושבות מגורים באזור מזכה להנחה במס – טופס 1312 א
 • אישור רפואי לקבלת זיכויים עקב מוגבלות של ילדים או תשלום
 • לאחזקת קרובי משפחה במוסד טופס 127

נספחים: רווחי הון ממקורות שונים כמו: ניירות ערך, נכסים

 • רווחים מנכסים מסוגים שונים המפורטים בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה וביניהם: מכירת מניות פרטיות, עסקת מקרקעין החייבת במס שבח, בעלי עסק שמכרו מכונות או ציוד מהעסק, אופציות, נדל"ן מחוץ לישראל (טופס 1399 י) (גירסה מונגשת של טופס 1399 י)
 • רווחי הון מניירות ערך סחירים הנסחרים בבורסה (נספח ג, טופס 1322)
  • טופס עזר לריכוז מכירות של ניירות ערך על פי שיעורי המס, שיש לצרף לטופס 1322 (נספח ג1, טופס 1325).
 • רווחי הון מניירות ערך סחירים (נספח ג2 טופס 1326) שנרכשו לפני 1.1.2006, וחלות עליהם הוראות המעבר לביטול סעיף 6 לחוק התיאומים.
  • טופס עזר לחישוב רווח או הפסד ריאלי ממניות שליטה (טופס 1326 א)
 • חישוב המס או ניכוי המס עבור בעלי מניות לחיפושי נפט (טופס 858 י)

איך מגישים את הדו"ח השנתי

שלב א: שידור באינטרנט

 • יש למלא את טופס 1301 באתר של רשות המיסים , להדפיסו, לחתום עליו, לצרף את הנספחים והצרופות הנדרשים ולהגישו כפי שמפורט בהמשך.
 • אם ההכנסה של אחד מבני הזוג מתחת ל- 81,730  ₪ או הכנסה של שני בני הזוג מתחת ל – 163,450 ₪ – אין חובה לשדר את הדוח באינטרנט.
 • מי שתובע מענק מס הכנסה שלילי חייב להגיש דו"ח מקוון.
שלב ב: הגשת הדו"ח ידני
את הדו"ח יש להגיש בצירוף הנספחים והאישורים כנדרש בשני העתקים לאחד ממשרדי השומה של מס הכנסה ולקבל חותמת אישור הגשה על גבי העתק הדו"ח.
 

המשך הטיפול
לאחר קליטת הדוח במשרד השומה הרלוונטי, תישלח בדואר הודעת שומה המפרטת את ההכנסות וחישוב המס, ובהתאם – יתרחש אחד משלושת תרחישים אלו:
o    במקרה של החזר מס – הכסף יועבר לחשבון הבנק שפרטיו דווחו לרשות המסים.
o    במקרה של חיוב בתשלום מס – יש לשלם את החוב לרשות המסים.
o    סיכום השומה היא אפס  – אין מס על ההכנסות או שנוכה מס בדיוק כפי שצריך ולכן אין החזר או צורך בתשלום מס.

המאמר לעיל אינו מהווה המלצה, ייעוץ מקצועי או חוות דעת משפטית.
בכל שאלה מוזמנים לצור איתנו קשר ונשמח לעמוד לרשותכם, לייעץ, ללוות ולייצג אתכם מול רשויות המס בישראל.
בברכה,
רו"ח הגר – אלפרוביץ' ושות'

לשאלות וייעוץ בנושא גילוי מרצון, מוזמנים למלא את הטופס ונחזור אליכם במהרה

  רו"ח ירושלים: הגר - אלפרוביץ' ושות'

  רו"ח מרכז: רו"ח פתח-תקווה

  לייעוץ מקצועי ע"י רואי חשבון בכירים במס הכנסה